Spotkanie to początek Pozostanie razem to postęp Współpraca to sukces

O Kancelarii

WIEMY JAK

Nasza kancelaria adwokacka w Częstochowie już od ponad dziesięciu lat (dawniej pod nazwą Kancelaria Prawna FIELD adw. J. Smolarek spółka komandytowa) buduje markę ekspertów i zaufanie klientów biznesowych i indywidualnych. By sprostać oczekiwaniom nowoczesnego doradztwa prawnego podnosimy kwalifikacje i rozwijamy się. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia wspólników kancelarii, adwokatów, aplikantów adwokackich i współpracowników. Rozwijamy wspólną pasję oferując doradztwo biznesowi. Wspieramy klientów indywidualnych profesjonalną pomocą prawną. Nie tylko obsługujemy, ale towarzyszymy klientom w ich sprawach. Wierzymy we współpracę, bo miarą naszego sukcesu jest sukces naszych klientów. Adwokaci w Częstochowie zapraszają do kontaktu!

OTRZYMANE NAGRODY

Gepard biznesu 2012
Dynamiczna firma 2012

Aktualności i publikacje

RODO - szkolenia, wdrożenie i audyt / 2018-05-29

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zapewniamy pomoc prawną w zakresie szkoleń i wdrożenia RODO oraz audyt prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO i przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
 

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI TO NIE TYLKO POSTANOWIENIE KOMORNIKA / 2015-12-19

Okazuje się, że wierzytelność przysługująca od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nie do wyegzekwowania? W myśl art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych to jeszcze nie koniec. Postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest jedynym środkiem do celu.

Wyrok w sprawie o wykup przez Skarb Państwa tzw. resztówki / 2015-11-19

Kończąc czteroletni spór sądowy Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko reprezentowane przez kancelarię w procesie o zobowiązanie Skarbu Państwa do wykupienia tzw. resztówki pozostałej po wywłaszczeniu pod drogę publiczną. Wyrok jest prawomocny i zapewnia klientom kancelarii nabycie przez Skarb Państwa pozostawionej im po wywłaszczeniu części nieruchomości, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.

Obszary praktyk

Doradzamy i reprezentujemy

By zapewnić bezpieczeństwo prawne klientom koncentrujemy się na specyfice prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i rozpoznaniu jej potrzeb. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne grupom kapitałowym, spółkom, fundacjom i indywidualnym przedsiębiorcom. Jesteśmy przygotowani do świadczenia bieżącej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie obsługi prawnej bieżącej działalności przedsiębiorstwa zapewniamy między innymi:

 • w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail odpowiedzi na zapytania z dnia biznesowego dotyczące podstawowych problemów związanych z działalnością klienta,
 • analizy, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, regulaminów, projektów pism w sprawach urzędowych, uchwał, innych aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • negocjacje w imieniu przedsiębiorcy,
 • obsługę sprawozdawczości rejestrowej i pozostałych obowiązków rejestrowych klienta wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • obsługę prawną rozwiązań i struktur przyjętych w przedsiębiorstwie w zakresie prawa pracy,
 • obsługę prawną wierzytelności klienta i dochodzenia roszczeń od jego dłużników,
 • reprezentację klienta w postępowaniach administracyjnych, w toku kontroli przedsiębiorcy, w postępowaniu podatkowym, a także w postępowaniach sądowych.

Zapewniamy klientom korporacyjnym i indywidualnym reprezentację w postępowaniach sądowych przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy również uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i w sprawach odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą. W interesie klienta dbamy o aktywną reprezentację jego stanowiska procesowego.

Nasze doświadczenie w sporach sądowych obejmuje sprawy cywilne, w tym wymieniane jedynie dla przykładu spory o zapłatę w postępowaniach upominawczym i nakazowym, o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, czy o ochronę dóbr osobistych, o ustalenie prawa własności, o zasiedzenie, sprawy odszkodowawcze; sprawy rodzinne, także o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy alimentacyjne; spadkowe, w tym o dział spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, o zachowek; sprawy karne, karnoskarbowe i o wykroczenia w charakterze obrońcy i pełnomocnika pokrzywdzonego; sprawy z dziedziny prawa administracyjnego, w tym w dziedzinie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na broń, koncesji, a także z dziedziny prawa podatkowego w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Na życzenie klienta reprezentujemy jego interesy w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym. Zapewniamy pomoc prawną w porozumieniach ugodowych i innych działaniach mających na celu osiągnięcie konsensusu stron bez potrzeby angażowania w postępowanie sądowe.

Elastycznie odpowiadamy na zlecenia opracowania projektów umów, zarówno tych podstawowych, jak i kontraktów o złożonym charakterze. Również w językach obcych.

W oparciu o analizy projektów umów, zapewniamy doradztwo przedtransakcyjne, w którym koncentrujemy się na dostosowaniu zapisów w projektach do rzeczywistych potrzeb klienta w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa. Podobne zasady przyświecają nam przy realizacji zleceń pochodzących od osób prywatnych, pragnących zabezpieczyć właściwie swoje interesy już na etapie poprzedzającym nawiązanie umowy.

Bez względu na rodzaj umowy koncentrujemy się w równym stopniu na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego klienta i na realizacji zamierzonego przez klienta celu umowy. Na życzenie klienta zapewniamy opiekę prawną również podczas wykonywania umowy.

Doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej spółki, zapewniamy pomoc prawną w jej założeniu i zarejestrowaniu oraz świadczymy obsługę prawną wszystkich rodzajów spółek osobowych i kapitałowych.

Pomagamy rozstrzygać wątpliwości prawne na tle wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami oraz organami spółek. Zapewniamy reprezentację wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach. Opracowujemy projekty uchwał, regulaminów i pozostałych aktów w ramach funkcjonowania spółek.

Doradzamy przy łączeniu, podziale i przekształceniu spółek. Wykonujemy audyty poprzedzające proces restrukturyzacyjny spółki dla postawienia diagnozy jej sytuacji prawnej.

Zapewniamy pomoc prawną także przedsiębiorcom zagranicznym pragnącym otworzyć w Polsce swój oddział lub przedstawicielstwo.

Zdobywający uznanie przedsiębiorców audyt prawny pozwala na podsumowanie aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa w celu podkreślenia mocnych stron prowadzonej działalności, zidentyfikowania obszarów wymagających większej efektywności i zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego przyjętych procesów, struktur i rozwiązań – to dzięki weryfikacji aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa pod względem zgodności z przepisami prawa. Rzetelny audyt pozwala na eliminację ryzyk prawnych po stronie przedsiębiorcy.

Pomagamy w ocenie prawnej każdego przedsiębiorstwa przy zachowaniu pełnej tajemnicy. Szczególnej analizie poddajemy sytuację prawną badanego podmiotu pod kątem prawidłowości stosowanych rozwiązań prawnych. W badaniu uwzględniamy branżę i otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa i koncentrujemy się na indywidualnych potrzebach klienta. Efektem audytu jest wręczany przedsiębiorcy raport podsumowujący obszary prawne poddane analizie, zestawienie dostrzeżonych w badaniu ryzyk prawnych po stronie przedsiębiorcy wraz z zaleceniami zapewniającymi minimalizację lub eliminację tych ryzyk oraz opracowane przez nas propozycje optymalizacji.

W zależności od celu i potrzeb naszych klientów przeprowadzamy audyty, których przedmiotem są składające się na sytuację prawną przedsiębiorcy:

 • znajdujące się w jego obiegu umowy, wzorce, regulaminy i pozostałe dokumenty,
 • stan prawny nieruchomości będących własnością przedsiębiorcy i znajdujących się w jego użytkowaniu wieczystym,
 • stan prawny ruchomości i wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorcy,
 • procesów i procedur zatrudniania przez przedsiębiorcę pracowników, dokumentacji kadrowej i regulującej zatrudnienie,
 • stan prawny obciążeń majątku przedsiębiorcy,
 • stan faktyczny i prawny wierzytelności przedsiębiorcy pod kątem wypracowania efektywnej struktury windykacji wierzytelności,
 • stan prawny zobowiązań przedsiębiorcy i form udzielonych zabezpieczeń w perspektywie wyboru optymalnej formy restrukturyzacji zobowiązań,
 • sytuacja prawna przedsiębiorcy w aspekcie zgodności ze specjalistycznymi wymogami regulującymi działalność w danej branży,
lub kompleksowy audyt obejmujący obszary powyższe w ramach badania całokształtu sytuacji prawnej przedsiębiorcy.

 

Zapewniamy wierzycielom pomoc prawną w odzyskaniu wierzytelności od dłużników.

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje konstruowanie wezwań do zapłaty, propozycji ugód i podejmowanie pozostałych dozwolonych prawem środków prawnych, z uwzględnieniem postępowań pojednawczych i mediacyjnych, procesów o zapłatę i postępowań z zakresu ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników. Dokładamy starań w aktywnym reprezentowaniu wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym i czuwamy nad przebiegiem tego postępowania.

W przypadku trudności w odzyskaniu wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, przedstawiamy klientowi dostępne w jego sprawie inne środki ochrony prawnej wierzycieli, takie jak skierowanie pozwu przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, pozwów odszkodowawczych, pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, wniosku o wyjawienie majątku oraz zapewniamy możliwość podjęcia działań prawnych w stosunku do dłużników niewypłacalnych, którzy zignorowali obowiązek ustawowy złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zapewniamy szkolenia i wdrożenie RODO oraz audyt prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO i przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Harmonogram i zakres szkoleń dopasowujemy do indywidualnych potrzeb działalności. Wdrożenie RODO opieramy na identyfikacji konkretnych w danej działalności czynności przetwarzania danych osobowych i ryzyk związanych z ochroną tych danych. Audyt działalności pod kątem RODO służy profesjonalnej ocenie tych ryzyk i analizie rozwiązań i procedur zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa klienta w zakresie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Zapewniamy pomoc prawną i reprezentację w sprawach rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego. Swoje doświadczenie w tej dziedzinie zbudowaliśmy pomagając klientom między innymi w sprawach z dziedziny prawa budowlanego (przygotowania inwestycji budowlanych pod kątem wymaganych pozwoleń, kwestionowania decyzji w przedmiocie rozbiórki obiektów budowlanych), planowania i zagospodarowania przestrzennego, udzielania koncesji, w sprawach dotyczących kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, pozwolenia na broń i wielu innych.

W ramach spraw zleconych w tej dziedzinie zapewniamy reprezentację klienta w postępowaniu administracyjnym, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradzamy przy transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości (umowy sprzedaży, ustanowienia zabezpieczeń, przewłaszczenia, służebności, wyodrębnienia lokali, przekształcenia lub nabycia użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, użytkowania, zarządu nieruchomościami).

Analizujemy stan prawny nieruchomości i oceniamy ewentualne ryzyka prawne związane z nieruchomością.

Zapewniamy doradztwo prawne w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się we współwłasności i zapewniamy doradztwo w sporach pomiędzy współwłaścicielami.

Zapewniamy obsługę prawną działań zmierzających do uzyskania na drodze administracyjnej niezbędnych decyzji budowlanych i zezwoleń towarzyszących procesowi budowlanemu, a także działań legalizacyjnych.

Zapewniamy doradztwo prawne dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zapewniamy analizę projektów ofert i ich załączników pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych i warunkami zamówienia.

Zapewniamy reprezentację przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i w sprawach odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradzamy pracodawcom i udzielamy pomocy prawnej pracownikom.

Pracodawcom pomagamy zbudować właściwe pod względem zgodności z przepisami prawa zaplecze kadrowe ich zakładu pracy, konsultując i opracowując projekty umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych stosowanych przez pracodawców, projekty regulaminów i innych aktów wewnętrznych w dziedzinie prawa pracy. Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstwa pod względem zgodności z prawem stosowanych u pracodawcy rozwiązań.

Pracownikom zapewniamy pomoc w sporach z pracodawcami.

Cudzoziemcom i ich pracodawcom pomagamy w dopełnieniu obowiązków pozwalających na legalną pracę cudzoziemców w Polsce.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia, także w sprawach o czyny zabronione przez ustawy pozakodeksowe.

Zapewniamy pomoc prawną obrońcy w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym we wszystkich instancjach.

Pokrzywdzonym czynami zabronionymi zapewniamy analizę ich sytuacji prawnej oraz pomagamy w konstruowaniu zawiadomień w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa na szkodę klienta. Doradzamy w sprawach podejrzenia popełnienia przestępstw takich, jak zniesławienie czy stalking, i innych ściganych z oskarżenia prywatnego. Zapewniamy usługi prawne polegające na opracowaniu uzasadnionych prywatnych aktów oskarżenia.

W charakterze pełnomocników reprezentujemy oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w procesach karnych.

Zapewniamy pomoc prawną w analizie okoliczności każdej szkody pod kątem oceny powodzenia procesów odszkodowawczych. Zapewniamy pomoc przy konstruowaniu odwołań od decyzji i stanowisk zakładów ubezpieczeń w przedmiocie wypłaty i wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Posiadamy doświadczenie w konstruowaniu pozwów o świadczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienia, renty i pozostałe świadczenia związane ze szkodami osobowymi oraz w reprezentowaniu poszkodowanych przed sądem w tych sprawach.

W oparciu o zdobyte doświadczenie zapewniamy pomoc w dochodzeniu w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń odszkodowania za szkody rzeczowe (uszkodzenie, zniszczenie lub utratę dóbr materialnych), a także dochodzeniu roszczeń stąd wynikających w postępowaniu sądowym w razie wyczerpania drogi postępowania likwidacyjnego.

W sprawach frankowych pomagamy odzyskać pieniądze nadpłacone w wyniku umów kredytowych indeksowanych lub waloryzowanych kursem CHF.

Pomoc frankowiczom obejmuje postępowania dotyczące zarówno nieważności umowy frankowej, jak i odfrankowienia umów, przed, jak i po spłacie kredytu.

Zespół

SIŁA WSPÓŁPRACY

Wierzymy, że sukces doradztwa prawnego zależy od jakości pracy. Kompetencje, doświadczenie w różnorodnych projektach, pasja i szacunek to siła naszego zespołu. Poniżej przedstawiamy nasz zespół adwokatów w Częstochowie.

WSPÓLNICY I ADWOKACI

Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
KAROLINA JAGIEŁŁO
Adwokat
Komplementariusz
 
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
JAROSŁAW SMOLAREK
Adwokat
Komplementariusz
 
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
JUSTYNA GAJECKA
Adwokat
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
ARTUR KRYSIK
Adwokat
 

PRAWNICY

Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
MARTYNA NIEWCZAS
Asystent adwokata
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
MICHAŁ MYGA
Asystent adwokata
 

ADMINISTRACJA

Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
MARTA MATUSZCZYK
Dyrektor kancelarii
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
KATARZYNA KARDAS
Zastępca dyrektora kancelarii
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
KAROLINA JAKÓBCZAK
Kierownik księgowości i kadr
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
MARTA POLAK
Asystent ds. administracji
 
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
ANETA ŁAPAJ
Asystent ds. administracji
Zespół Kancelaria Jagiełło i Smolarek
ANNA CISZEK
Asystent ds. administracji
 


Wizerunki, wraz z danymi osobowymi, pracowników, współpracowników i wspólników kancelarii zostały opublikowane na podstawie indywidualnych zgód udzielonych przez pracowników, współpracowników i wspólników.
 

Zaufali nam

REKOMENDACJE

Bieńkowski
Billmed
Centrum Inkaso
Citroen Klimczak
Foxberg
Foxberg Finanse
ImmunoMedica
Jędryka
Kancelaria Mecenat
KobNext
Larix
Mitramed
Miximport
Model Odlew
Petrolen
Rotex
Fundacja Marcin Gortat


 

Kariera

JESTEŚ MILE WIDZIANY

Od kandydatów na stanowiska współpracujących adwokatów, a także od aplikantów adwokackich i absolwentów prawa rekrutujących się na stanowiska asystentów i specjalistów, oczekujemy umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i pracy w zespole, pasji i najlepszej organizacji pracy. W zamian oferujemy ciekawą pracę w zorganizowanych zespołach przy projektach w różnorodnych dziedzinach prawa, wśród ambitnych współpracowników, pozwalającą na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w komfortowym środowisku pracy.


 

W związku z rozwojem kancelarii do naszego zespołu poszukujemy obecnie:
APLIKANTÓW ADWOKACKICH I i II ROKU
 
których zadania w kancelarii skupione będą między innymi na:

1. analizie przepisów, orzecznictwa i dorobku doktryny
2. sporządzaniu pism procesowych
3. zastępstwie na rozprawach
4. czynnościach związanych ze stałą obsługą klientów kancelarii

od których wymagamy:
1. wpisu na listę aplikantów adwokackich
2. prawa jazdy kategorii B
3. pasji i zaangażowania
(docenimy doświadczenie w pracy w kancelarii/spółce adwokackiej lub radcowskiej; znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym)

którym oferujemy między innymi:
1. rozwijającą pracę w kancelarii adwokackiej we współpracy z doświadczonymi adwokatami, w dynamicznym zespole aplikantów adwokackich i prawników
2. dogodne warunki pracy i możliwość skupienia się wyłącznie na merytorycznej stronie zawodu
3. stałe godziny pracy
4. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę


Zainteresowanych prosimy
o przesyłanie aplikacji zawierających CV 
na adres e-mail
rekrutacja@jagiellosmolarek.pl
 

Informujemy, że podstawę przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie –obejmujących imię (imiona) nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – stanowi art. 221 kodeksu pracy.
Informujemy, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych w ramach rekrutacji jest Jagiełło i Smolarek Kancelaria Adwokacka spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie (e-mail: biuro@jagiellosmolarek.pl, telefon + 48 34 344 41 20).
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewelina Kawalec-Bernaś (e-mail: e.kawalec-bernas@jagiellosmolarek.pl).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji pracownika i wybrania kandydata do pracy; podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do dwóch miesięcy od rozpoczęcia przetwarzania danych, chyba że kandydat wyraźnie przedstawi w CV swoją wolę przetwarzania danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych Jagiełło i Smolarek Kancelaria Adwokacka spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie.
  W takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż trzy lata od zebrania danych.
 5. Kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych kandydata, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w jakiejkolwiek części opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych dla celów rekrutacji jest dobrowolne, a przy tym niezbędne dla udziału w rekrutacji osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych osobowych we wskazanym zakresie uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 

 

 


Obecnie kancelaria poszukuje:

 • Oferty współpracy
 • Oferty pracy
 • Oferty praktyk

 

Kontakt

ZAPRASZAMY

 

Jagiełło i Smolarek Kancelaria Adwokacka spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie

ul. Dekabrystów 82, 42-202 Częstochowa, telefon:  + 48 34 344 41 20, e-mail:

 

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, via e-mail lub osobisty z sekretariatem kancelarii.


Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewelina Kawalec-Bernaś (e-mail: e.kawalec-bernas@jagiellosmolarek.pl)